سه شنبه شانزدهم دی 1393

واژه ها در زبان بختیاری

 

نشانه های آوا نگاری (فهرست چ )

چا  :cha   - )  چه +وا ) – چکار- چکارم داری

چادری  : chaderi  -  پوسته – چادری پوسته(پوسته گندم)

چار : char - - چهار.کاربردآن (چاراطراف:چهارطرف – چارانگشت: چهارانگشت – واحد طول به اندازه چهارانگشت – چاربست کا: مفصلاهای لگن خاصره

چارپلار کردن : cha-pelar-kerdan  - چهار لا کردن (نخ)

چار تنگ کردن : char-tang-kerden  - چهاربند برباربستن- محکم کردن – محکم کاری کردن

چارچنلک : char cheleng  - چارچنگوله

چارچار : char-char(car) – چهارروز پایان چله بزرگ وچهارروز اول چله کوچک

چارچنگوله : char-cangula – چهاردست وپا – چاردست وپا گرفتن وآوردن (کنایه از بیماربودن)

چارچو : char-chu  - چهارچوب – چهارچوب حمل مرده

چارچولک باز : char-chulak-baz  - حقه باز- چارچوله باز

چارحد : char-had  - چهارگوشه

چارزونی : char-zuni  -  چهارزانو (نشستن)

چارشو : char-shaw  - چادرشب- رختخواب پیچ

چارغُ : charogh  - پار افزار ویژه مکانهای برفی که رویه اش از موی بز وته آن چرم گاو است.

چار میّ کردن : char-me-kerden  - چهارمیخ کردن – بامیخ بستن – راه گریز بستن

چارنِیِدن : charniden  - چراندن

چار وامِیری : char-w-miri  - سالی که چهارپایان بدلیل بیماری واگیرداری می مردند.

چاره : chara  - چاره – عهده( چاره س نیّ بُو : از عهده اش بر نمی آید)

چاست : chast  - ظهر- ناهار- گرسنه(کاربردآن :چاست به کُه : تمام روز در کوه ماندن)

چاست کردن : chast-kerden  - ناهار خوردن

چال : char  - حیوان پیشانی سفید- لانه پرندگان- گودال : زمینی که از اطراف خود افتاده تر باشد.

چاق : chagh  - فربه – زمین غنی ومناسب کشت

چال الو : chal-alo  - گوسفند پیشانی سفید با بدن قهوه ای وسفید

 

 

برگزیده ازکتاب واژه نامه زبان بختیاری :  آقای ظهراب مددی

نوشته شده توسط پوراندخت در 0:4 |  لینک ثابت   • 

جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393

گویش بختیاری درزبانزدها

 

ü      جلا *مُمُدمرادکیّ نینه داره

Jela mamad morad ki nineh dareh              

بجز محمدمراد چه کسی نی می نوازد

ü      جِیِرسِ دِروِرد

Jiyares derverd

جگرش را بیرون آورد

ü      جُو مّنِ اّوّ کُن

Jumene aokon

کاسه را پر آب کن

ü      جُوِنِ درار ولُهدّ اّبوّ

Juvan deraro lohd abu

جامه را بیرون بیاور ولخت شو

ü      جِلاوان بُورّ مِین قُاش

Jalavan buvar min ghush

گله گوسفند را در جایگاه گوسفندان ببر

ü      جونمردنه زس نترس*به امیدس هم بو نامردنه هم زِس بترسهم به امیِدس مبو

Junmardene zesnatars be omides ham bu namaardene hasmzes betarsham be omides mebe

ازجوانمرد مترس وبه او امیدوار هم باش  ولی از نامردهم بترس وهم به امیدش مباش

ü      جِختی اوِیدم

Jakhti evydom

هم اکنون آمدم

ü      جِرّس بریدیم

Jarese boridim

دعوایشان را فیصله دادیم

ü      جنِگرن بیار*سرخرمن

Jengeren biyar sar kh(X)arman

جنگر رابیاورسرخرمن

 

* محمدمراد یکی از نوازندگان قدیمی نی بود که همه بختیاریها اورا می شناسند

* آنقدر کهبه قول ووعده در بختیاری اهمیت میدهندکه مرزی نداردمثلاًاگر توبمیری کسی رابخورندحتماً عمل میکنند

* چوب دسته دارسه یاچهارشاخه ای است که باآن ساقه های گندم راجابجا میکنند


برگزیده ازکتاب گویش بختیاری تالیف :  آقای عبدالعلی خسروی

 

نوشته شده توسط پوراندخت در 19:37 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیستم دی 1392

گویش بختیاری درزبانزدها

 

     جا آدم وا مِینِ دل بوّ نه مِینِ گل

Ja adam va min del bun a min gel

جای آدم باید در دلها باشد نه در گلها که کنایه از روی زمین است وزنده بودن

ü      جِال جِغله

Jal hegheleh                    

نوجوان 12 ساله

ü      جِاهلوُن به قفس پیرا به هوس

Jahelun be ghafas pira be havas       

جوانان در قفس(زندان) پیران به هوس

ü      جازسه راس کِردم

Jazese ras kerdom

جهیزیه اش را درست کردم

ü      جاوارگه*

Ja varegah

محل بارانداز هر ساله در ایل

ü      جِلا خوُت تّرِستّه بوُی

Jala khot taresteh boei

مگر خودت توانسته باشی

ü      جنگ وس به چا خُور

Jang vasbe chaghakhor

جنگ افتاد به چقاخور×

ü      جِراو اوُریشمی

Jerav aorishomi

جوراب ابریمشی

ü      جِلاوِانِ بکش

Jalavan bekhash

گله را ببر جلو

 

× چقاخور منطقه ایی است پای دامنه کوه کلار در 30 کیلومتری بروجن

* محل بارانداز کوچ که دور تا دور آن سنگ خشکه چیده اند وهمه ساله از آن استفاده میکنند

برگزیده ازکتاب گویش بختیاری تالیف :  آقای عبدالعلی خسروی


نوشته شده توسط پوراندخت در 19:43 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1392

واژه ها در زبان بختیاری


نشانه های آوا نگاری (فهرست   5- ج )

جم خوس  :jam –khaws   - آنکه در خواب درخود فرو رود.آنکه جمع شده می خوابد

جم کِردن  : jam-karden   -  جمع کردن – فراهم کردن

جمله یِی  : jomley   -  جملگی – همگی

جّمنِیدن  : jomniden   - جنباندن – تکان دادن

جم و جیل کردن  : jam-o-jil   -  گردآوری – جمع وجور

جندِل مندل کِردن  : jende-mendel- karden   -  حیف ومیل کردن

جِنگ  : jeng   -  تابش – شدت – جِنگ ظهر (اوج گرما)

جُندّم  : jandom   -  جهنم

جِنگ  : jang   - جنگ – جنگ بّرد(جنگ با سنگ ) – جنگ تفنگ (جنگ با تفنگ ) – جنگ گرز (جنگ با گرز) – جنگ چَو ( جنگ با چوب)

جنگ وقال  : jang –o- ghal   - جنگ و جول

جنِیوه  : janive   -  جریمه

جوودوه  : jo – duh   -  خوراکی که با دوغ وآردجو درست کنند

جوری  : jowri   -  درویش

جوز  : jowz(jawz)   -  گیاهی خوشبویی که در آب پنیر اندازند

جوشنیدن  : jushniden   _ جوشاندن

جووّ بدرکردن  : jo – bedar-karden   -  جان سالم بدر بردن

جووّ به تشنی   : jo-b- teshni   -  در حال مرگ – از جان گذشته

جووّ جلیغ داشتن  : jo- jeley – dashten   -  نیرو وبنیه داشتن

جوُو  :  jeve – (jove)   - جُبه – پیراهن

جِهده  : jahde   -  جاده

جهرستن  : jahresten   -  چرخیدن – تغییر جهت دادن

جیل  : jil   -  آشفته – درهم - مِیاس جیله ( موهاش آشفته است )

جیمبالو  : jimbalu   -  پریشان – آشفته

جینیدن  : jenidedn   -  تاراندن – فراری کردن

 جی یر  : jiyar   -  جگر


برگزیده ازکتاب واژه نامه زبان بختیاری : تالیف آقای ظهراب مددی

 

نوشته شده توسط پوراندخت در 15:48 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه یکم فروردین 1392

عیدتان مبارک

سلام. سلامی به ابهت دبیت .به محکمی چوقا.به استواری گیوه.به قشنگی کلاه نمدی.به غیرت تفنگ برنو.به بزرگی بهون.به زیبایی می ناه ولچک.وبه پایبندی عهدوپیمان گویل بختیاری تقدیمتان باد عیدتان مبارک

نوشته شده توسط پوراندخت در 0:58 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و نهم دی 1391

واژه ها در زبان بختیاری

نشانه های آوا نگاری (فهرست   4- ج )

جلاو  : jalav  -  جلاب – بره یکساله اخته شده – چوبدار- تعدادی گوسفند

جلاوی : jalavi   - نوعی پارچه قدیمی

جُل به کول : jol-be-kol  - خانه بدوش

جُل پوش کردن  : jol-push-karden   - جل را بر حیوان نهادن –آماده کاری شدن

جُلت  : jolat  - شرور- ناکس –غیرقابل انعطاف – حسود

جِلت  : jelt  - جلد

جِلت  : jelt  - کیسه کوچک پرشده از اسپند ودعا ومهره های رنگارنگ که بر کودکان آویزند

جّلدکی  : jaldaki   -  فوری

جِلزقه  : jelezey   - جلیقه

جُل شال  : jol-sal(shal)   - جُلی که سینه چهارپایان رو پوشاند

جِلغ جِلغ  : jeloy(jelogh)-jeloy  - صدای بهم خوردن مایعات

جِلِوّ  : jalaw  - جِلب – دغلکار

جُل وبند  : jol-o-band   - باروبنه – اثاثیه

جُل وجا : jol-o-ja  - خانه وزندگی – خانه ووسایل زندگی

جلودار  : jelaw-dar  - کسی که از دیگران پیشی گیرد – پیشروگله – افراد خان که قبل از او حرکت می کردند(نیارو)

جلورو  : jelaw-raw   - نیارو – سرکش

جلودار وابیدن  : jelaw-dar-wabiden   - جلودار شدن – بردیگران پیشی گرفتن – جلوگیری کردن

جلو زیِدن  : jelaw-ziden  -  جلو زدن – پیشی گرفتن

جُم  : jom   - دوقلو(به یکی از دوقلوها:لنگ جم گویند(جملو)

جم  : jom   - تکان – حرکت –

جِم  : jam  - جمع – تجمع

جِمب خّردن  : jomb-kharden   - تکان خوردن

جُمبُلو  :  jombolu  - درهم ریخته(مو) –آشفته – میِ جُمبُلو (آشفته مو-جیِمبُلو)

جُمت  : jomat  - هیزم نیم سوخته مشتعل –چمت

جم تا کُرو  : jam-ta-koru   -  بزرگ تا کوچک – همگی

جِمُ وجِیل  : jam-jil   - جمع وجور کردن (جم وجیل)

برگزیده ازکتاب واژه نامه زبان بختیاری : تالیف ظهراب مددی

 

نوشته شده توسط پوراندخت در 20:14 |  لینک ثابت   • 

جمعه نوزدهم آبان 1391

واژه ها در زبان بختیاری

نشانه های آوا نگاری (فهرست 3 - ج )جروجیک  : jar-o-jik   - لاغر اندام ولی پرزور

جره  : fera(e)   - وسیله ای چون تله کابین برای گذاشتن از مناطق صعب العبور

جره دره کردن  : جره دره کردن  : jere-dere-karden   - نق زدن (بچه)

جری  :   jari  - هرچیز مورد اختلاف : ملک جری ، زمینی که مورد اختلاف باشد

جُریت  : joryat   -  جرات

جُرین  :  jorin  -  گوژپشت

جِز  : jez   - درد ،کاربردآن :جز به دل:داغدار، جِز به جیگر:داغ به جگر، جِز من دل وستن:داغدار شدن  ، جِز من دل وندن: داغدار کردن

جز به گال  : jez-be-gal   -  نوعی بازی

جُزبی  : jozbi  -  جزئی

جِزنشووّ  : jez-neshov   - نشانه گذاری شده ، مشخص

جزه  : jeze   -  کلاف پشم چیده شده یک گوسفند،واحد شمارش پشم

جستن  : jesten   -  گریختن، پریدن، پناه بردن،

جُستن  : josten   - یافتن ، دنبال چیزی گشتن،دعوت کردن

جغ  : jogh  -  چینه دان:چینه داشتن کنایه از سیری ناپذیربودن، پرخوربودن

جغله  : jeyghle   - پسربچه ،جوان کم سن،نوکر،چوپان

جغله جبار  : jeyghle-jabar   - نوجوان

جغیدن  : jeghniden  - جیغ زدن

جِفت  : jaft  -  پوست درونی بلوط ، لم لور

جفت  : joft   - یوغ که درکشت برگردن حیوان نهند

جفتار  : joftar   - گودی ستون مهره های کمر

جفتارشووّ  : joftar-shov  -  گودی میان دوکتف از پشت

جُفت کردن  : joft-karden - کنار هم گذاشتن،شعرگفتن، بیت جفت کردن،شعرگفتن(بیت بستن)

جُفت کش  : joft-kash  -  کیسه بافتنی که در هرردیف دونخ عبور دهند وبعنوان کیسه پول به کار برند

جفنه  : jofna  - سفره،دستمال بزرگ،کاسه چوبی بزرگ خمیر

جک  : jek   -  سیخک تفنگ ته پر

جکه  : joke(jeke)   - سبزی وچمن ، درخت کوچک

جُل  : jol   - پوشش حیوانات، وسایل خانه

جلاوچارون  : jalav-charn   -  گله چران، چوپان

جلاوی  : jalavi  - نوعی پارچه قدیمی

برگزیده ازکتاب واژه نامه زبان بختیاری : تالیف ظهراب مددی

 


نوشته شده توسط پوراندخت در 22:37 |  لینک ثابت   • 

جمعه ششم مرداد 1391

واژه ها در زبان بختیاری

نشانه های آوا نگاری (فهرست 2  - ج )

 

جاوندن : ja-vanden  -  جا انداختن – فرش انداختن – رختخواب گستردن

جا ویدن : ja- veyden   - جا آمدن – حال آمدن

جاهل  :  jahel  -  جوان – جاهل توپُر (جوان قوی هیکل)

جایکی  : ja-yaki   - یکبارگی (یه جایکی)

جبو رنگ : jabu-rang  - حیوان یک رنگ

جت به جت ناهادن : jet-be-jet-nahdan   - سربه سر کسی گذاشتن

جتنیده : jetteniden  - آشفته کردن – سراسیمه کردن

جتنیده : jetenida  - آشفته وضع

جداخُور : jada –khor   - آنکه تنها غذا خورد – خسیس – افرادیکجا نشین – روستایی

جدی : jedi   - ارثی

جِدی داشتن  : jedi-dashten   -  چیزی مثل بیماری یا رفتاری از اجداد به ارث بردن

جر : jar  - جنگ واختلاف – کاربرد(جِرملکی – اختلاف برسرزمین)- جر مِن جر درآوردن:درمیان اختلافی ،اختلافی دیگر را عنوان کردن

جِر  : jer  -  تابش – در اوج – مِن جِر گرما (دراوج تابش گرما)

جِرازیّر  : jor-a-zer   - شانه های افتاده وخمیده

جر اسبّید  :  jar- esbed  -  جگر سفید

جُراو  : jorav   -  جوراب

جرائی  :  jarayi  -  جراحی

جربُر : jar-bor  - میانجیگری – حل کننده اختلاف دیگران

جر خر : jar- khar  - شرخر – اهل دعوا

جِر دادن  : jar-dadan  پیچاندن – چرخاندن – کاربرد آن جر دادن گوش -پیچاندن گوش – گوشمالی دادن

جِر داشتن  :  jar- dashtan   - جنگ داشتن – اختلاف داشتن

جِر در آوردن  : jar- der-avarden  - اختلاف را مطرح کردن – اختلاف بوجود آوردن

جُرستن  : joresten  - شکسته شدن تخم در شکم مرغ

جِرشت  : jerest  - تابش خورشید

جرشه  : jar-shah  - جگر سیاه

جرغه  : jargha   - درتقسیمات ایلی معادل تش است – دارودسته – به طایفه هم گویند

جِرگ  : jarg   -  جوانه وشکوفه درخت – ترکه

جُرمُل  : jor- mol   - شانه وکتف – چهارشانه – قوی هیکل

جُرمُلی دادن  :  jor-moli-daden  - با شانه ها هل دادن – قلدری در آوردن

جرنی  : jereni  -  عصبانی مزاج

جرنیدن  : jerniden  -  شکافتن دریدن

جرو  : jaru  -  اهل دعوا – عصبانی مزاج (جری)

جِروابیدن  : jar-wabidan  -  مثل چرم گاو سفت شدن

 

برگزیده ازکتاب واژه نامه زبان بختیاری : تالیف ظهراب مددی

 

 

نوشته شده توسط پوراندخت در 19:58 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه چهاردهم خرداد 1391

سلام اقا مهیا (سوال شما درمورد دولاب (دواب)

باعرض سلام وخسته نباشید واینکه باید ببخشید که خیلی دیر جواب شما رومیدهم اولا

اینکه ادرس ایمیل شما رو اشتباها پاک کردم که باید به بزرگواری خودتون ببخشیدولی

درمورد مطلبی که سوال کردید درمورد دولاب اینکه این اسم شهریا بخشهای زیادی

دراطراف تهران وحتی جزیره هرمزگان هست ولی فکرکنم دولاب مد نظر شما با پیگیریهای

زیادی که انجام دادم مشخص شده اسم یک چشمه در روستای دشتک از توابع اردل

چهارمحال بختیاری قراردارند وطایفه هفت لنگ در اونجا ساکن هستند وروستایی در همان

اطراف به اسم دواب صمصمامی هستند ولی تیره ها وطوایف مختلف هستند وبستگی

داره که فامیل شما چی باشه واین مشخص میکنه که جزء کدوم تیره وطایفه هستید

امیدورام که توانسته باشم تا حدودی جواب سوال شما رو داده باشم

نوشته شده توسط پوراندخت در 2:43 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و دوم اردیبهشت 1391

واژه ها در زبان بختیاری

ثابد کردن : sabed _kerdan    - ثابت کردن


ثابد وابیدن : sabed_wabedan   -  ثابت شدن

ثلق سینه  : sely_e_sina   - ثقل سینه – بیماری سل

سغ سرسینه : seygh_ e_sar_sina  -  ثقل سینه – آنچه باعث رنج وعذاب شود


(فهرست 1  - ج)

جا  : ja   -  مکان – بعوض – رختخواب -  کاربرد :به جا آوردن – شناختن

جا بدم  : ja –be –dam   -  درجا – فورا- توقف یک شبه در کوچ

جا بد نری  : ja – bad- nari   -  جای بد نروی – دربازگشت از مراسم عزا به همدیگر گویند

جا بُزگل : ja – bozgal   -  آغل بزها (گوسفندان)

جاجا کردن  : ja –ja- karden   -  این جا وآن جا کردن – تغییر جا دادن

جاجسته  : ja – jasta  -  ازجا گریخته  ،آنکه از ایل وطایفه خود به دیگرطایفه کوچ کرده باشد. مهاجر

جا خرمِن  : ja – kharmen   - خرمنگاه

جادیه  :  ja – diya  -  مگسک تفنگ – هدف (دیه)

جار زیِدن  : jar- ziden  - فریاد زدن

جاروُکار  : jaru – kar  -  رفتگر

جاز  : jaz   _ درختچه ای که درکنار رودها ونهرها روید (گیاه داروئی )

جازک  : jazak   - پرنده ای کوچک مانند گنجشک

جازه هزار زوّ  : jaze – hezar – zov   - پرنده ای است چون هدهد ولی بدون کاکل – (کنایه از آنکه زبان دیگران را بداند وهم رنگ جماعت مب شود – آدم پرحرف

جاکت  : jakat   -  ژاکت

جا کِردن  : ja – karden   - جای دادن


جِا کن کردن  : ja- kan – karedn   -  تغییر مکان دادن

جِا گایِل  :  ja – gayal  -  طویله گاوها

جِا گِر  : ja – ger   -  جای گیر – چیز پر حجم

جِا گر وابیِدن :  ja- ger- wabiden   -  مستقر شدن

جِا گرو کردن  : ja- goro – karden   - جابه جا شدن بقصد ناشناس ماندن

جِا گرهِدن  :  ja – garhen  - جای گرفتن – مستقر شدن – تسکین یافتن – کتک زدن – حمله ور شدن (پورستن )

جِا گه  : ja – gah   -  جا ومکان

جال جغله  :  ja- jeghele   -  جوان – جاهل جغله

جِا مندن  : ja – manden   - برجای ماندن – ارث نهادن

جِاندار : jandar   - ژاندارم

جِاندار مِلی  :  jandar- meli   -  ژاندارمری

جِانیست کردن  : ja - nest- karden   - نابود کردن

جِا وار  : ja – war  - جاوارگه

جاوارگه  :  ja – wargeh   -  جای بار انداختن – جاواره (وارگه ) – کاربرد آن:تهنیده ک منزلگاه تهی از علف

 

برگزیده ازکتاب واژه نامه زبان بختیاری  تالیف :  آقای ظهراب مددی

  

نوشته شده توسط پوراندخت در 19:16 |  لینک ثابت   •